Privacy statement

Waarom dit privacy statement?

Met het oog op onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Uw privacy heeft voor Stichting Het Rechte Pad de hoogste prioriteit, en wij behandelen deze persoonsgegevens dan ook met vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid, conform de geldende wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft. Dit privacy statement heeft als doel u hierover nader te informeren. Toepasselijkheid privacy statement Dit privacy statement biedt inzicht in de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Het Rechte Pad. Het is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens van onze klanten en websitebezoekers. Let op: dit privacy statement geldt niet voor externe websites of apps waarnaar wij verwijzen. Wij adviseren u het privacybeleid van deze derden te raadplegen.

Identiteit Stichting Het Rechte Pad

Stichting Het Rechte Pad is de verantwoordelijke conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit privacy statement geeft informatie over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of namens Stichting Het Rechte Pad. Onze stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 54095352 en gevestigd in Den Haag. Voor contact kunt u ons bereiken via info@hetrechtepad.nl .

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Stichting Het Rechte Pad ontvangt informatie op verschillende manieren:
  • Direct van u: bijvoorbeeld wanneer u student wordt, donateur wordt, een gift doet, contact met ons opneemt per e-mail, telefoon of schriftelijk, of zich abonneert op onze digitale nieuwsbrief.
  • Via derden: voor bijvoorbeeld werving van donateurs kunnen derden namens Stichting Het Rechte Pad optreden. Dit privacy statement is ook van toepassing op gegevens die zij verzamelen in opdracht van onze stichting.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Stichting Het Rechte Pad kan persoonsgegevens verwerken, waaronder contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres), betalings- en factuurgegevens, websitegegevens (IP-adres, verkeer- en locatiegegevens), en aanvullende gegevens die wij nodig achten voor betere dienstverlening.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens primair voor de uitvoering van overeenkomsten, zoals donateurschap, studiedeelname, en interne administratie. Specifieke doeleinden zijn onder andere het onderhouden van de contractuele relatie, voldoen aan wettelijke verplichtingen, en het versturen van nieuwsbrieven als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Stichting Het Rechte Pad kan uw persoonsgegevens delen met verwerkers (bijvoorbeeld nieuwsbriefverzending). We hebben passende maatregelen genomen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd volgens Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, zoals functionele cookies voor de goede werking van de site, analytische cookies (bijvoorbeeld Google Analytics), en tracking. Wij gebruiken deze cookies om uw websitebezoek te vergemakkelijken, de prestaties te optimaliseren, en relevante informatie aan te bieden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Stichting Het Rechte Pad bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk, maximaal 8 jaar na beëindiging van de overeenkomst, tenzij wettelijke bewaarplicht dit vereist.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, bezwaar te maken tegen verwerking, en gegeven toestemming in te trekken. Neem contact op via info@hetrechtepad.nl voor verzoeken of klachten. We reageren binnen vier weken.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Stichting Het Rechte Pad neemt diverse maatregelen (fysiek, administratief, organisatorisch, en technisch) om uw persoonsgegevens te beschermen. Meld eventuele zorgen of misbruik via info@hetrechtepad.nl.

Wijzigingen

Eventuele wijzigingen in ons privacybeleid zullen worden bijgewerkt in dit privacy statement. We raden aan regelmatig ons actuele privacy statement te raadplegen.

Privacybeleid van derden

Eventuele links op onze website naar externe partijen vallen niet onder ons privacybeleid. Raadpleeg het privacybeleid van deze partijen voor informatie over hun omgang met persoonsgegevens.

Algemene voorwaarden - herroepingsrecht

Het herroepingsrecht van 14 dagen is niet van toepassing op giften en donaties.

Vragen, opmerkingen, klachten

Voor vragen, opmerkingen, of klachten over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via info@hetrechtepad.nl .

Privacystatement versie 1.0, januari 2024
Het Rechte Pad College is een instelling onder de paraplu van Stichting Het Rechte Pad. Alle rechten met betrekking tot Het Rechte Pad College zijn voorbehouden
Stichting Het Rechte Pad©2023